Öngösterim Görseli

Eğiticinin Eğitimi

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI

 

Programın Genel Amacı:

Günümüzde yaşam boyu eğitim felsefesinin gereği olarak bireylerin bulundukları her ortamda sürekli öğrenme ihtiyacı içinde oldukları bir gerçektir. Bunu gerekli kılan temel unsur toplumsal yaşamdaki hızlı değişime ayak uydurma gereksinimi olarak açıklanabilir. Özellikle meslekler Dünyasında ortalama 4 yılda mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin değişime uğradığı dikkate alınırsa, insan kaynaklarının sürekli eğitiminin önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Bunu fark eden kurum ve kuruluşlar insan kaynaklarının sürekli eğitimine yatırım yapmakta ve bu eğitimi etkili biçimde yerine getirebilecek eğiticiler yetiştirmeye çalışmaktadırlar. Buna göre bu programın temel amacı kurum personelinin eğitiminde görev alacak eğiticileri özellikle öğrenme-öğretme sürecinde başarılı eğitim verebilecek biçimde yetiştirmektir.

 

Programda Yer Alan Dersler

No Dersin Adı Ders Saati
1 Eğitim-Öğretime Giriş (Temel Kavramlar) 1
2 Eğitim-Öğretimde Zaman Yönetimi 2
3 Yetişkin Eğitimi ve Yetişkinlerde Sınıf Yönetimi 3
4 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi 3
5 Yaratıcı Problem Çözme 3
6 İletişim Becerileri 3
7 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3
8 Öğretimde Yeni Teknolojiler ve Uygulama 3
9 Planlama, Aktif Öğretim Yöntem ve Teknikleri 3
10 Etkili Sunu Teknikleri ve Sunu Uygulamaları 6
  Toplam 30

 

Eğitim Tarihi
18-21 Nisan 2019